Preloader image
1602
page-template-default,page,page-id-1602,theme-stockholm,stockholm-core-2.3.2,woocommerce-no-js,stockholm,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.5.7,select-theme-ver-9.0,ajax_fade,page_not_loaded,side_area_uncovered,smooth_scroll,,qode_menu_,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.8.0,vc_responsive,cookies-not-set,elementor-default,elementor-kit-8106

REGULAMIN KONKURSU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu walentynkowego. Konkurs odbywa się za pośrednictwem profilu bebelin.pl, na portalu Instagram.com, funkcjonującym pod adresem: https://www.instagram.com/bebelin.pl/ (zwanym dalej: „profil bebelin”).
 2. Konkurs nie jest sponsorowany, prowadzony, administrowany przez portal Instagram.com
  ani współprowadzony z serwisem Instagram.com. Informacje dostarczone przez uczestnika będą wykorzystane jedynie na potrzeby prawidłowego przeprowadzenia konkursu, w tym w celu dostarczenia zwycięzcy  nagrody.
 3. Konkurs prowadzony jest w celu promocji produktów Organizatora konkursu.
 4. Organizatorem konkursu jest Bebelin Anna Bundz. Ul. Azaliowa 3, 72-003 Bezrzecze (zwana dalej: „organizatorem konkursu”), NIP: 8512651199.
 5. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu –  przy zachowaniu należytej staranności – będzie czuwać trzyosobowa Komisja konkursowa, złożona z przedstawicieli Organizatora.
 6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 7. Konkurs trwa od 13.02.2018 r. od  godz. 17:00  do 21.02.2018 r. do godz. 23.59.

UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Przez osoby pełnoletnie rozumie się osoby fizyczne, które najpóźniej w dniu zakończenia konkursu ukończyły 18 lat.
 3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy, ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z organizatorem konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa w linii prostej i bocznej.
 4. Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator konkursu. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przetwarzane jedynie w celu realizacji konkursu i wydania nagród. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych.
 5. Uczestnik konkursu, przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na cele, o których mowa w § 7 ust. 1.
 6. Udostępnienie w zgłoszeniu danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uniemożliwia udział w konkursie.
 7. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania.
 8. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 r. z późn. zm.)

 

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

 1. Aby przystąpić do konkursu należy zapoznać się z Regulaminem konkursu dostępnym pod adresem www.bebelin.pl. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w  wyżej wymienionym Regulaminie.
 2. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją i zgodą na następującą klauzulę: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu (zgodnie z Ustawą  z dnia 29.08. 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych)”.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik potwierdza, że
 • akceptuje warunki Regulaminu Konkursu;
 • wyraża zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska, a także pseudonimu używanego na Instagram przy ogłaszaniu wyników konkursu, jako Laureata Konkursu.

 

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest umieszczenie komentarza pod postem informującym o konkursie i oznaczenie w nim osób zainteresowanych ofertą produktów Organizatora.

5. Laureat konkursu zostanie wyłoniony spośród Uczestników, którzy dodadzą komentarz wraz z oznaczeniem osób potencjalnie zainteresowanych ofertą Organizatora

NAGRODY

 1. W konkursie przewidziano nagrodę dla jednego z Uczestników, który dodał komentarz pod postem informującym o konkursie.
 2. Nagrodą dla laureata konkursu jest pościel lniana biała w rozmiarze 70×60 wraz z wypełnieniem.
 3. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 23.02.2018 r. prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię, nazwisko laureata i adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) oraz nr telefonu
 4. Nadanie laureatowi nagrody nastąpi najpóźniej do dnia 28 lutego 2018 roku w formie paczki i wysłane na adres podany przez laureata za pośrednictwem kuriera DPD.
 5. Nagrodzony uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie poinformować organizatora konkursu o zmianie danych niezbędnych do przekazania nagrody.
 6. Potwierdzenie odbioru przesyłki jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru nagrody.
 7. Otrzymana nagroda nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 8. Prawa do otrzymania nagrody nie można przenieść na osobę trzecią.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na profilu bebelin.pl. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Internecie.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia zgłaszania prac konkursowych oraz publikacji wyników konkursu.
 4. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

X